کدام حافظه از روش دسترسی ترتیبی برای دسترسی به اطلاعات استفاده می کند؟

کدام حافظه از روش دسترسی ترتیبی برای دسترسی به اطلاعات استفاده می کند؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نوار مغناطیسی (8 نفر)
  • دیسک سخت (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی