واحد سرعت انتقال اطلاعات در شبکه ......... است.

واحد سرعت انتقال اطلاعات در شبکه ......... است.

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • bps (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی