یک کیلو گرم اورانیوم معادل سوختن ................. انرژی تولید می کند

یک کیلو گرم اورانیوم معادل سوختن ................. انرژی تولید می کند

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2000 بشکه نفت (1 نفر)
  • 1000 بشکه نفت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی