12. زمانی که تمام محتویات پنجره قابل مشاهده نباشد،کدام نوار،موجب مشاهد محتویات یک پنجره می شود؟

12. زمانی که تمام محتویات پنجره قابل مشاهده نباشد،کدام نوار،موجب مشاهد محتویات یک پنجره می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی