نام دیگر مهره قلعه در بازی شطرنج؟

نام دیگر مهره قلعه در بازی شطرنج؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • رخ (23 نفر)
  • سواره (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی