در سیگار ............ مواد سمی ومضر وجود دارد.

در سیگار ............ مواد سمی ومضر وجود دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی