کدامیک از کلمات زیر تک هجایی نیست ؟

کدامیک از کلمات زیر تک هجایی نیست ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی