اطلاعات در کامپیوتر به صورت .... ذخیره میشود--سیما60

اطلاعات در کامپیوتر به صورت .... ذخیره میشود--سیما60

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی