هنگام کار با رایانه بیشترین درد را در کدام ناحیه در بدن دارید؟

هنگام کار با رایانه بیشترین درد را در کدام ناحیه در بدن دارید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی