این سخن ازکیست؟سه چیز است که هیچ کسازآن سالم نمیماند:فال بد-حسد-سوء ظن

این سخن ازکیست؟سه چیز است که هیچ کسازآن سالم نمیماند:فال بد-حسد-سوء ظن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی