اولین شهر ایران که صاحب تلفن شد ؟

اولین شهر ایران که صاحب تلفن شد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی