کشور اتریش در کدام قاره است؟

کشور اتریش در کدام قاره است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اروپا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی