اگر پسربچه ای دچار عفونت ادراری شد، باید از نظر کدام مشکل توسط پزشک متخصص بررسی شود؟

اگر پسربچه ای دچار عفونت ادراری شد، باید از نظر کدام مشکل توسط پزشک متخصص بررسی شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی