امام خمینی (ره) در تاریخ 13 مهرماه سال ...... از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد.

امام خمینی (ره) در تاریخ 13 مهرماه سال ...... از ترکیه به نجف اشرف تبعید شد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی