10 – جنگ عراق عليه ايران به کمک چه کشورهايي بوده است؟امام خميني چند سال رهبري ايران را برعهده داشتند؟

10 – جنگ عراق عليه ايران به کمک چه کشورهايي بوده است؟امام خميني چند سال رهبري ايران را برعهده داشتند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی