این شعر ازکیست؟سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/مزدان گرفت جان برادر کار کرد

این شعر ازکیست؟سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/مزدان گرفت جان برادر کار کرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی