اگر انسان می خواست با یک هواپیمای جت به سوی خورشید پرواز کند .......... سال به طول می انجامید.king of king

اگر انسان می خواست با یک هواپیمای جت به سوی خورشید پرواز کند .......... سال به طول می انجامید.king of king

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی