کـدام جـانـور بــود کـه قـومـی از بنـی إسرائیـل بـه وسیـله عـذاب إلـهی بــه شكـل آن در آمـدنـد ؟

کـدام جـانـور بــود کـه قـومـی از بنـی إسرائیـل بـه وسیـله عـذاب إلـهی بــه شكـل آن در آمـدنـد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی