نسبت حرارت به آهن مثل شادی است به :z.m.s

نسبت حرارت به آهن مثل شادی است به :z.m.s

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی