نسبت حرارت به آهن مثل شادی است به :z.m.s

نسبت حرارت به آهن مثل شادی است به :z.m.s

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی