سالانه حدود چه مقدار از اب روز زمین بخار میشود ؟(ali-787)

سالانه حدود چه مقدار از اب روز زمین بخار میشود ؟(ali-787)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی