بهترین گلزن در طول یک سال قبل از مسی چه کسی بود

بهترین گلزن در طول یک سال قبل از مسی چه کسی بود

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یوهان کرایوف (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی