این گفته درمورد چه شاعرواز کدام شاعر به ترتیب از راست به چپ:بزرگ بود واز اهالی امروز بودوافق های دیدش...

این گفته درمورد چه شاعرواز کدام شاعر به ترتیب از راست به چپ:بزرگ بود واز اهالی امروز بودوافق های دیدش...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی