کدام کلید جهت انتخاب غیر متوالی فایل های یک پوشه است

کدام کلید جهت انتخاب غیر متوالی فایل های یک پوشه است

تاکنون 153 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ctrl (85 نفر)
  • tab (68 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی