زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است؟

زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نماد دشمنی .کشور اسرائیل (4 نفر)
  • نماد ستم و ظلم .کشور اسرائیل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی