زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است؟

زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است؟

تاکنون 32 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نماد دشمنی .کشور اسرائیل (26 نفر)
  • نماد ستم و ظلم .کشور اسرائیل (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی