- سرعت عطسه یك انسان برابر است ..........كیلومتر در ساعت

- سرعت عطسه یك انسان برابر است ..........كیلومتر در ساعت

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 150 کیلو متر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی