لهجه تالشی در کدام استان وجود دارد؟

لهجه تالشی در کدام استان وجود دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مازندران (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی