انسان های باوزن متوسط چند درصد وزنشان را میتوانند بلند کنند؟

انسان های باوزن متوسط چند درصد وزنشان را میتوانند بلند کنند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی