خدنگ خامه چه نوع اضافه است؟

خدنگ خامه چه نوع اضافه است؟

تاکنون 39 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تشبیهی (23 نفر)
  • بیانی (16 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی