وسیع ترین صحرای جهان ... است .

وسیع ترین صحرای جهان ... است .

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • صحرای بزرگ آفریقا (2 نفر)
  • صحرای بزرگ كوير (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی