كدام حافظه ي فقط خواندني است؟

كدام حافظه ي فقط خواندني است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی