از کدام پادشاه ایرانی در انجیل یاد برده شده؟

از کدام پادشاه ایرانی در انجیل یاد برده شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی