وقتی به خورشید نگاه می کنید جند ثانیه پیش خورشید را دیده اید؟

وقتی به خورشید نگاه می کنید جند ثانیه پیش خورشید را دیده اید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی