فرهاد مجیدی در کدام بازی مقابل پرسپولیس اخراج شد وعدد4را به هواداران نشان داد؟

فرهاد مجیدی در کدام بازی مقابل پرسپولیس اخراج شد وعدد4را به هواداران نشان داد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی