یار خود میدید مست از باده و خوش از فراق / می زدست لب بر لب یاری دگر آن سوی باغ

یار خود میدید مست از باده و خوش از فراق / می زدست لب بر لب یاری دگر آن سوی باغ

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی