نام باکتری مولد بیماری سل چیست؟

نام باکتری مولد بیماری سل چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مایکو باکتریوم توبر کلوسیز (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی