این جمله از کیست؟سر احمق در دهانش و دهان عاقل در سرش میباشد

این جمله از کیست؟سر احمق در دهانش و دهان عاقل در سرش میباشد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فرانکلین (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی