اولین حضور فوتبال ایران در جام جهانی در چه تاریخ ودر چه کشوری است؟

اولین حضور فوتبال ایران در جام جهانی در چه تاریخ ودر چه کشوری است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی