این شعر از کیست؟همت طلب از باطنِ پیرانِ سحرخیز/زیرا که یکی را زِ دو عالم طلبیدند

این شعر از کیست؟همت طلب از باطنِ پیرانِ سحرخیز/زیرا که یکی را زِ دو عالم طلبیدند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی