روستای گدمه در کدام استان قرار دارد و در چ شهرستانی؟

روستای گدمه در کدام استان قرار دارد و در چ شهرستانی؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی