در گویش گیلانی گلکاپیس به نوعی........ میگویند.

در گویش گیلانی گلکاپیس به نوعی........ میگویند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی