مسجد کبود از اثار باستانی کدام شهر ایران می باشد؟

مسجد کبود از اثار باستانی کدام شهر ایران می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی