اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند .... بودند.mina72

اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند .... بودند.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی