..... تنها قاره ای است که هیچ صحرایی در خود ندارد.

..... تنها قاره ای است که هیچ صحرایی در خود ندارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی