شعر از کیست؟ به کوی میکده یا رب سحرچه مشغله بود*که جوش شاهد وساقی وشمع و مشعله بود

شعر از کیست؟ به کوی میکده یا رب سحرچه مشغله بود*که جوش شاهد وساقی وشمع و مشعله بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی