در 12دوره ليگ برتر ايران (جام خليج فارس) استقلال چند بار قهرمان ليگ شده است(فصل1381-1380تا فصل1392-1391)؟

در 12دوره ليگ برتر ايران (جام خليج فارس) استقلال چند بار قهرمان ليگ شده است(فصل1381-1380تا فصل1392-1391)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی