این بیت ازکیست؟من که از بازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم/حرفی از جنس زمان نشنیدم!

این بیت ازکیست؟من که از بازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم/حرفی از جنس زمان نشنیدم!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی