در زمان کدام پادشاه اشکانی یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟

در زمان کدام پادشاه اشکانی یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • منصور اول پادشاه اشکانی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی