اگر یک مولکول DNA انسانی باز شود طول ان به چند متر میرسد؟

اگر یک مولکول DNA انسانی باز شود طول ان به چند متر میرسد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی