به خشكيهاي وسيع كره زمين مي گويند؟

به خشكيهاي وسيع كره زمين مي گويند؟

تاکنون 28 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اقيانوس (26 نفر)
  • كشور (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی