بزرگترین سینمای روباز در خاورمیانه در کدام شهر قرار دارد؟

بزرگترین سینمای روباز در خاورمیانه در کدام شهر قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی